Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Judit Bos – Online tekst & advies, het bedrijf met KvK nummer 57109532, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, 3525 VM, Hooft Graaflandstraat 31, vertegenwoordigd door mevrouw J.J. Bos, hierna te noemen: “Opdrachtnemer” en de contractuele wederpartij, hierna te noemen: “Opdrachtgever”. Indien hierna gezamenlijk genoemd aangemerkt als partijen. Deze voorwaarden gelden uitdrukkelijk alleen voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarvoor bij de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken en gelden dan ook voor deze derden.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overigens daarin bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen indien dit aan de orde is in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Als Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.8 Voor zover niet blijkend uit deze voorwaarden en/of de overeenkomsten die Opdrachtnemer met Opdrachtgever aangaat, contracteert Opdrachtnemer alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. Opdrachtnemer zal nooit in dit verband een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan.

1.9 Opdrachtnemer kiest ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe voor zo ver niet afdoende door middel van deze voorwaarden al wordt uitgesloten, om dit in een nader overeen te komen overeenkomst te stipuleren en deze slechts te ondertekenen voordat uitbetaling naar aanleiding van de opdracht plaatsvindt.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  1. 2.5  Reiskosten worden voor 0,19 euro per kilometer in rekening gebracht.
  2. 2.6  Reistijd wordt in rekening gebracht, tegen een uurtarief per opdracht vast te stellen.
  3. 2.7  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

3.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

4.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

4.2 Opdrachtgever verplicht zich de door Opdrachtnemer vervaardigde en op te leveren producten en diensten alleen te gebruiken voor die doeleinden welke in de overeenkomst tussen partijen wordt genoemd. Vermenigvuldiging of op andere wijze (her)gebruik door Opdrachtgever, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is niet toegestaan.

4.3 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd van € 500,- per overtreding, onverlet de mogelijkheid van Opdrachtnemer om de werkelijke schade te claimen, in het geval deze hoger is dan het hiervoor genoemde bedrag.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1  Tenzij anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na (deel)factuurdatum.

5.2  Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een, naar diens oordeel voldoende, zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet is hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

5.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.

5.4 De volledige vordering tot betaling is voor Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar indien:

  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
  3. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

5.5 Een bezwaar tegen een factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur gemotiveerd aan te worden gegeven. Indien dit niet binnen 14 dagen is gedaan, dan wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5.6 Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft verricht of de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst hiervan.

5.7 De verschuldigde rente bij transacties is gelijk aan de in het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 BW).

5.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden heeft Opdrachtnemer het recht om een incassomaatregel te treffen. De kosten voor aanmaning en incasso inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen in zijn geheel in rekening gebracht kunnen worden aan Opdrachtgever.

5.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht en overmacht

6.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen en waardoor er sprake is van een overmachtssituatie.

6.2 Onder overmacht wordt hier verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, waaronder tevens verstaan worden de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, worden daaronder begrepen.

6.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 7. Wijzigingen in de opdracht

7.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid, waardoor de werkzaamheden van andere omvang blijken te zijn, dan waarmee Opdrachtnemer in redelijkheid rekening kon houden.

Artikel 8. Ontbinding

8.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

8.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

8.3 Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

8.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Klachten

9.1 Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk bij Opdrachtnemer ingediend te worden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na afronding van de opdracht. Opdrachtnemer streeft ernaar klachten zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

9.2  Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever nooit op.

9.3  Als een klacht terecht is, kan Opdrachtnemer ervoor kiezen om a) het in rekening gebrachte bedrag te verminderen en te restitueren, in evenredigheid ten opzichte van het niet uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden. b) het kosteloos verbeteren of (opnieuw) uitvoeren van de afgekeurde werkzaamheden zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

9.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na (op)levering.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en gemaximeerd tot het uit te keren bedrag van een eventueel ter zake door Opdrachtnemer afgesloten verzekering.

10.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.6 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.

11.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Toepasselijkheid en vindplaats van de voorwaarden

Opdrachtnemer heeft deze voorwaarden gepubliceerd op haar website. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de met Opdrachtgever overeengekomen opdracht.